מדיניות שימוש קביל

מדיניות שימוש זו ("המדיניות")  מגדירה את התנאים בינך לבינינו, שלפיהם תהיה רשאי לעשות שימוש באתר www.sensodyne.co.il ("האתר").

מדיניות זו חלה על כל המשתמשים באתר והמבקרים בו. השימוש באתר פירושו שאתה מקבל את כל התנאים המפורטים במדיניות זו (שמשלימה את תנאי השימוש באתר) ומסכים לציית להם.

הנך רשאי לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד ולשימוש אישי בלבד.  

שימוש אסור

אינך רשאי לעשות שימוש באתר:
1.  באופן כלשהו, המפר כל דין.
2.  באופן לא חוקי כלשהו או בדרכי מרמה, או לשם מטרה/השפעה בלתי חוקיים או שנועדו לצורכי הונאה כלשהם.
3.  לצורך פגיעה (או ניסיון לפגוע) בקטינים בדרך כלשהי.
4.  כדי לשלוח, לקבל ביודעין, להעלות, להוריד, להשתמש או למחזר כל חומר שאינו עומד בכללי התוכן שלנו.כדי לשדר (או לגרום לשליחה של) כל פרסום או חומר קידום מכירות בלתי רצוי/מורשה, או כל צורה דומה אחרת של שידול (ספאם).
5.  כדי לשדר ביודעין נתונים כלשהם, לשלוח או להעלות חומר כלשהו המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, רושמי הקלדה, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או כל נוזקה / קוד מחשב דומה אחר, שנועדו להשפיע לרעה על הפעולה של תוכנת/חומרת מחשב כלשהי.

נוסף לכך, הנך מסכים:

1. לא לשעתק, לשכפל, להעתיק או לשווק חלק כלשהו מהאתר בניגוד להוראות תנאי השימוש שנו באתר האינטרנט.
2. לא לגשת ללא סמכות, להפריע לפעילות, להסב נזק או לשבש:
    2.1.1. חלק כלשהו מהאתר;
    2.1.2. כל ציוד או רשת, שבהם מאוחסן האתר שלנו;
    2.1.3. כל תוכנה, המשמשת לאספקת האתר שלנו; או
    2.1.4. כל ציוד, רשת או תוכנה הנמצאים בבעלות צד-שלישי כלשהו או המשמשים אותו.

שירותים אינטראקטיביים

אנו עשויים לספק מעת לעת שירותים אינטראקטיביים באתר שלנו ('שירותים אינטראקטיביים').

כשאנו מספקים שירות אינטראקטיבי כלשהו, נמסור לך מידע ברור לגבי סוג השירות המוצע, לגבי השאלה אם הוא מפוקח ולגבי אופן הפיקוח עליו (לרבות אם מדובר על פיקוח אנושי או טכני).

נפעל כמיטב יכולתנו להעריך כל סיכון אפשרי מגורמי צד-שלישי למשתמשים (ובמיוחד לילדים) בכל שירות אינטראקטיבי המסופק באתר שלנו. כמו כן, נחליט בכל מקרה אם ראוי לפקח על השירות הרלוונטי (לרבות סוג הפיקוח שיש להפעיל) בהתאם לסיכונים הללו. אולם, איננו מחויבים לנהל, לנטר או לפקח על אף שירות אינטראקטיבי שאנו מספקים באתר שלנו. כמו כן, אנו מסירים במפורש כל אחריות מצדנו לאובדן או לנזק כלשהם, הנובעים משימוש המנוגד לכללי התוכן שלנו בשירות אינטראקטיבי כלשהו על ידי משתמש – בין אם השירות מנוהל ובין אם לאו.

שימוש של קטין בשירותים אינטראקטיביים כלשהם שלנו כפוף להסכמת ההורה או האפוטרופוס שלו. אנו מסבירים להורים המרשים לילדיהם להשתמש בשירות אינטראקטיבי, שחשוב לשוחח עם ילדיהם לגבי ביטחונם באינטרנט כיוון שפיקוח אינו חסין בפני תקלות. יש לידע קטינים המשתמשים בשירות אינטראקטיבי כלשהו לגבי הסיכונים הפוטנציאליים שאליהם הם עלולים להיחשף.

כללי תוכן

כללי התוכן הבאים חלים על כל חומר שאתה מעלה לאתר שלנו ("התכנים"), ועל כל שירות אינטראקטיבי הקשור אליו.
חובה לציית לרוח הכללים הבאים כלשונם. הכללים חלים על כל פרט מהתכנים ועל כלל התכנים בכללותם.
התכנים חייבים:
1. להיות מדוייקים (כשהן מציינים עובדות).
2. להיות אמיתיים (כשהן מציינים דעות).
3. לציית להוראות הדין הישראלי.
התכנים לא:
1. יכילו חומר כלשהו, המהווה לשון הרע על אדם כלשהו.
2. יכילו חומר מגונה, פוגעני, מלא שנאה או מסית כלשהו.
3. יעודדו חומר מיני בוטה.
4. יעודדו אלימות.
5. יעודדו אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, מוגבלות, נטייה מינית או גיל.
6. יפרו כל זכות יוצרים, זכות במסד נתונים או סימן מסחרי של צד שלישי כלשהו.
7. יטעו צד שלישי כלשהו.
8. יפרו הוראות של צדדים שלישיים כלשהם (לדוגמה, הפרה של חובה חוזית או חובת סודיות).
9. יעודדו פעילות בלתי חוקית כלשהי.
10. יפרו את הוראות הדין לענייןפרטיות הזולת או יגרמו למטרד או לאי-נוחות.
11. יהווה מטרדלאדם אחר כלשהו.
12. ישמשו לשם התחזות לאדם כלשהו, או יציגו מצג שווא לגבי זהותך או לגבי הזיקה שלך לאדם כלשהו.
13. ייצרו רושם שהתכנים הועלו או שייכים לנו .
14. יתמכו, יעודדו או יסייעו לפעולה בלתי חוקית כלשהי, לרבות ובין היתרהפרת זכויות יוצרים.

השעיה והרחקה

הייתה לנו סיבה לחשוד כי הפרת תנאי ממדיניות זו, אנו וכל מי מטעמנו נהיה רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לנו על פי דין:
1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;
2. להסיר את התכנים או כל חלק מהם שהעלת לאתר;
3. לדרוש ו/או לתבוע ממך כל סעד לו אנו זכאים על פי דין או הסכם, לרבות אך לא רק פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

שינויים במדיניות השימוש הקביל

אנו שומרים על זכותנו לשנות בכל עת את המדיניות. אנו מצפים ממך לבדוק מעת לעת דף זה כדי להתעדכן לגבי שינויים כלשהם שביצענו, כיוון שהם מחייבים אותך מבחינה משפטית. חלק מההוראות הכלולות במדיניות עשויות להתבטל על ידי הוראות או הודעות, שפורסמו במקומות אחרים באתר שלנו.